RAZPIS – direktor ZD (m/ž), šifra delovnega mesta: B017334

»Na podlagi določil 32. – 35. člena Zakona o zavodih, 11. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Ur. l. RS št. 34/1992 in naslednji) in 45. člena Statuta ZD, Svet ZD razpisuje naslednje delovno mesto:

 

direktor ZD (m/ž), šifra delovnega mesta: B017334

 

Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
  • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih
  • da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrebno je priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje).
  • da ima aktivno znanje slovenskega jezika
  • da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.

 

Za izvajanje poslovodne funkcije se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata in za polni delovni čas. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Mandatna doba traja 4 leta.

Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do sobote, 4. 9. 2021 oz. bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom oddaje 4. 9. 2021 na naslov: Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.

 

                                              Svet ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec«