Testiranje PCR ter HAGT SARS-COV-2

Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov z dne 21.02.:

1. Protokol pri pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje
Oseba se z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje
(fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki) naroči
na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo pred izvedbo testiranja predloži na
vpogled. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije (v skladu z
41. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ,
167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP).

2. Prekinitev izolacije med 7. in 10 dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR)
Oseba se z dokazilom o pozitivnem testu HAG ali PCR (npr. izpis iz aplikacije
zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja) naroči na test HAG pri izvajalcu
testiranja in dokazilo predloži na vpogled. V tem primeru gre za izvajanje
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja
proračun Republike Slovenije (v skladu z 41. členom ZZUOOP). Z namenom
obvladovanja širjenja okužb priporočamo, da se oseba naroči na test HAG po
predhodno opravljenem (negativnem) testu HAG za samotestiranje. Če je HAG test
7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG
do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi brez (ponovno)
opravljenega testa HAG.

TESTIRANJE PCR