Predstavitev projekta

ZD Žalec je bil uspešen na javnem razpisu za Sklop 1 “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih” Ministrstva za zdravje.  Projekt poteka v času od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.

Programi, ki jih bo Zdravstveni dom Žalec izvajal v Centru za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, so namenjeni preventivni dejavnosti za ohranjanje zdravja. Projekt bo medsebojno povezal strokovnjake in programe, v katere se bodo lahko vključevali odrasli, otroci in mladostniki. Več bo poudarka na vključevanju kroničnih bolnikov, ranljivih skupin ter aktivnemu iskanju tiste populacije, ki se sicer redkeje vključuje v zdravstvene programe. Namenjen je krepitvi javnozdravstvene vloge v lokalni skupnosti. S pomočjo centra želimo uvajati model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju na območju delovanja.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov bomo pri ciljnih populacijah prispevali k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

V sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« se je v Zdravstvenem domu Žalec zasnovala samostojna organizacijska enota Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline (CKZSSD). Projekt je povezal strokovnjake iz različnih strok ter programe, v katere se bodo lahko vključevali odrasli, mladostniki in otroci.

 

VSEBINSKI DEL

 • Vzpostavitev in delovanje novih struktur v zdravstvenem domu za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju
 • Vzpostavitev in delovanje centra za krepitev zdravja
 • Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov
 • Izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe
 • Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin
 • Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju

 

DEJAVNOSTI CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA

 • izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo,
 • izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke in mladostnike, njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav za mlade v lokalnih skupnostih,
 • izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike,
 • izvajanje Programa za krepitev zdravja,
 • izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih in
 • vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Sodelovanje številnih STROKOVNJAKOV različnih profilov in strok (področja javnega zdravja, družinske medicine, pediatrije, šolske medicine, klinične psihologije, patronažnega zdravstvenega varstva, ginekologije in porodništva, babištva, logopedije, športne vzgoje, fizioterapije, živilske tehnologije, prehrane, dietetike, sociologije, antropologije…)
 • Več kot 100 DELAVNIC, DOGODKOV, STROKOVNIH SREČANJ, IZOBRAŽEVANJ
 • Izboljšano zdravje občanov Spodnje Savinjske doline

 

Z implementacijo nadgradenj stremimo k zagotavljanju okrepljene skrbi za javno zdravje, k zmanjševanju neenakosti v zdravju na lokalni ravni, h kakovostnim kadrom in programom na področju preventive ter k izboljšanju kazalnikov zdravja občanov Spodnje Savinjske doline.

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija ter se izvaja v okviru Operativnega program za izvajanje sofinanciranje kohezijske politike 2014-2020 v razmerju 80:20.

 

KONTAKT

Telefonska številka03/713-43-78

03/713-43-28

051/668-416

Elektronska poštackz-ssd@zd-zalec.si

krepitev.zdravja@zd-zalec.si

druzinska.obravnava@zd-zalec.si

bodoci.starsi@zd-zalec.si

psiholog@zd-zalec.si

zdrav.vzgoja@zd-zalec.si

zobozdrav.vzgoja@zd-zalec.si

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zgibanka Centra za krepitev zdravja

Krepitev zdravja za vse

Katalog informacij_ZD_Žalec_2019

 

ZAPOSLENI

Vodja CKZ SSDBrigita Jeretina, mag. zdr. nege

Več informacij na: ckz-ssd@zd-zalec.si

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikovAna Kegu, dipl. m. s.

Mateja Brglez, dipl. m. s.

Več informacij na: zdrav.vzgoja@zd-zalec.si

Priprava na porod in starševstvoKlara Grobelnik, dipl. m. s.

Adelina Ahmetaj Cafleshi, dipl. m. s.

Več informacij na: bodoci.starsi@zd-zalec.si

Zobozdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov 

Petra Laznik, dipl. m. s.

Anja Štraus, mag. zdr. nege

Adelina Ahmetaj Cafleshi, dipl. m. s.

Več informacij na: zobozdrav.vzgoja@zd-zalec.si

Krepitev zdravja odraslih

Nada Cilenšek, dipl. m. s. (koordinatorka)

Več informacij na: nada.cilensek@zd-zalec.si

Brigita Jeretina, mag. zdr. nege

Klara Grobelnik, dipl. m. s.

Anamarija Romih, mag. psih.

Tina Zupančič, dipl. fiziot.

Svetlana Slakan, dipl. fiziot.

Mila Terčelj, mag. dietet.

Več informacij na: krepitev.zdravja@zd-zalec.si

in psiholog@zd-zalec.si

Patronažna d. m .sBrigita Jeretina, mag. zdr. nege
PediaterAndrej Mlakar, dipl. med., spec. pediatrije

Več informacij na: druzinska.obravnava@zd-zalec.si

Drugi sodelujoči

Dr. Andrej Kravos, dr. med., spec. druž. med.

Metka Klemenšek, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).